პალმა "რავენალა" (RAVENALA MADAGASCARIENSIS)

20-09-2016, 19:38

პალმა "რავენალა" , მუზაციების ოჯახიდან.
გამოდგება როგორც საკასრე კულტურად, რბილი კლიმატის პირობებში ღია გრუნტშიც.
მას ასევე უწოდებენ "მოგზაურთა პალმას", მისი მარაოს ფორმის ვარჯი ყოველთვის აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით არის გაშლილი.